Waterschappen en hun AWVODI, HWBP en VISI

8 MIN. READ

Thomas Brink | 11 juli 2023 | Nieuwegein

5+15+1 maakt in totaal 21 organisaties. In de titel van deze blog zijn ze vervat onder de noemer “Waterschappen”. De eerlijkheid gebied te zeggen dat dit echter maar voor 15/21 waar is. Waarom? In 5 gevallen hebben we namelijk te maken met een “Hoogheemraadschap” en in een enkel, uniek geval gaat het om een “Wetterskip”. “What’s in a name”? Dat voert (vaart) te ver, maar in deze blog gaan we wel kort in op waarom ze bestaan, wie ze zijn en wat ze doen. De AWVODI, HWBP en VISI helpen in het verder toe- en uitlichten van hun aandacht voor contractmanagement, projectmanagement en procesmanagement.

Waterschappen: waarom, wie, wat?

Waterschappen zijn overheidsorganisaties in Nederland die verantwoordelijk zijn voor het waterbeheer in een specifiek gebied. Ze zijn belast met verschillende taken, waaronder waterveiligheid, waterkwaliteit, waterkwantiteit, waterzuivering en vaak ook wegenbeheer.

De oorsprong van waterschappen gaat eeuwen terug, toen gemeenschappen in Nederland samenwerkten om het water te beheren en zich te beschermen tegen overstromingen. Deze traditie heeft zich voortgezet en moderne waterschappen zijn nu wettelijke bestuursorganen met eigen taken en bevoegdheden.

Er zijn in Nederland in totaal 21 waterschappen:

 1. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 2. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 3. Hoogheemraadschap van Delfland
 4. Hoogheemraadschap van Rijnland
 5. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
 6. Waterschap Aa en Maas
 7. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 8. Waterschap Brabantse Delta
 9. Waterschap De Dommel
 10. Waterschap Drents Overijsselse Delta
 11. Waterschap Hollandse Delta
 12. Waterschap Hunze en Aa’s
 13. Waterschap Limburg
 14. Waterschap Noorderzijlvest
 15. Waterschap Rijn en IJssel
 16. Waterschap Rivierenland
 17. Waterschap Scheldestromen
 18. Waterschap Vallei en Veluwe
 19. Waterschap Vechtstromen
 20. Waterschap Zuiderzeeland
 21. Wetterskip Fryslân

Elke organisatie is verantwoordelijk voor een specifiek geografisch gebied. Ze worden bestuurd door een gekozen bestuur, dat bestaat uit vertegenwoordigers van belanghebbenden in het waterschapsgebied, zoals inwoners, agrariërs, bedrijven en andere belanghebbende partijen. Waterschappen hebben een heffingsbevoegdheid en kunnen belastingen innen om hun taken uit te voeren.

De belangrijkste taken van waterschappen omvatten onder andere:

 • Waterveiligheid: Het beheren en onderhouden van dijken, duinen en andere waterkeringen om overstromingen te voorkomen;
 • Waterkwaliteit: Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater, bijvoorbeeld door waterzuiveringsinstallaties te exploiteren;
 • Waterkwantiteit: Het beheren van waterpeilen, waterstanden en waterafvoer om een evenwichtige waterhuishouding te handhaven, zoals het reguleren van waterpeilen in polders;
 • Watersysteembeheer: Het beheren en onderhouden van watergangen, sloten, kanalen en andere waterwegen, inclusief het faciliteren van scheepvaartverkeer;
 • Wegenbeheer: In sommige waterschappen vallen ook wegenbeheerstaken onder hun verantwoordelijkheid, zoals het onderhouden van regionale wegen en fietspaden.

Waterschappen werken samen met andere waterbeheerders, zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten, om een integraal en duurzaam waterbeheer te waarborgen. Ze spelen een essentiële rol in het beheer en de bescherming van het Nederlandse waterrijke landschap.

Welke open standaarden zijn relevant voor de taken en samenwerking van Waterschappen?

Voor waterschappen in Nederland zijn verschillende open standaarden relevant, met name op het gebied van informatie-uitwisseling, gegevensbeheer en interoperabiliteit. Enkele belangrijke open standaarden die relevant zijn voor waterschappen zijn onder andere:

 • StUF (Standaard UitwisselingsFormaat): StUF is een open standaard voor de uitwisseling van gegevens tussen verschillende overheidsorganisaties. Waterschappen maken gebruik van StUF-standaarden voor de uitwisseling van gegevens met andere overheidsinstanties, bijvoorbeeld voor het uitwisselen van gegevens met gemeenten of provincies.
 • IMGeo (InformatieModel Geo-Objecten): IMGeo is een open standaard voor het uitwisselen van geografische gegevens in Nederland. Het wordt gebruikt voor het uitwisselen van gegevens over bijvoorbeeld waterkeringen, watergangen, gemalen en andere objecten die relevant zijn voor het waterbeheer.
 • Aquo-standaard: De Aquo-standaard is een open standaard voor gegevensuitwisseling op het gebied van waterbeheer en waterkwaliteit. Het wordt gebruikt voor het uitwisselen van meetgegevens, chemische analyses, ecologische gegevens en andere informatie met betrekking tot waterkwaliteit.
 • INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe): INSPIRE is een Europese richtlijn en bijbehorende standaarden voor het delen en uitwisselen van ruimtelijke gegevens binnen Europa. Waterschappen kunnen INSPIRE-standaarden toepassen voor het delen van geografische gegevens met andere Europese instanties.
 • GEMMA (Gemeentelijke Model Architectuur): GEMMA is een referentiearchitectuur voor gemeentelijke organisaties, maar bevat ook relevante standaarden en principes voor gegevensuitwisseling tussen waterschappen en gemeenten. Het ondersteunt de interoperabiliteit en samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties.

Het specifieke gebruik van open standaarden kan variëren tussen waterschappen en is afhankelijk van hun specifieke behoeften, samenwerkingsverbanden en informatie-uitwisselingsvereisten. Waterschappen streven ernaar om open standaarden toe te passen om efficiënte gegevensuitwisseling, gegevensbeheer en samenwerking met andere organisaties te waarborgen.

In het kader van “samenwerking met andere organisaties waarborgen”: Wat betekent de open standaard VISI voor de Waterschappen?

VISI (Voorwaarden voor Informatie-uitwisseling tussen Samenwerkende Instanties) is een open standaard voor informatie-uitwisseling in de bouw- en infrasector in Nederland. VISI biedt een raamwerk en gestandaardiseerde afspraken voor het uitwisselen van informatie, communicatie en samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen, zoals waterschappen, aannemers, ingenieursbureaus en andere stakeholders. Het gebruik van VISI bevordert transparantie, uniformiteit en efficiëntie in de projectuitvoering, en helpt bij het verminderen van misverstanden en het voorkomen van informatieverlies.

Hoewel VISI oorspronkelijk is ontwikkeld voor de bouwsector, wordt het ook in toenemende mate gebruikt door waterschappen en andere waterbeheerorganisaties.

Het gebruik van VISI varieert echter per waterschap. Niet alle waterschappen maken actief gebruik van VISI, maar sommige kunnen het wel toepassen in specifieke projecten of samenwerkingsverbanden, zoals het HWBP.

Wat is het HWBP?

Het HWBP staat voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse waterschappen en Rijkswaterstaat om de waterveiligheid in Nederland te waarborgen. Het programma richt zich op het versterken van dijken, duinen en andere waterkeringen om het land te beschermen tegen overstromingen.

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is in 2006 opgericht als reactie op de lessen die werden getrokken uit de overstromingen van de Maas en de Rijn in 1993 en 1995. Het programma heeft als doel om vóór het jaar 2050 alle primaire waterkeringen in Nederland te laten voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen.

Het HWBP is verantwoordelijk voor het plannen, ontwerpen en uitvoeren van maatregelen om de waterkeringen te versterken. Dit omvat onder andere het verhogen en verbreden van dijken, het aanbrengen van damwanden, het plaatsen van keermiddelen en het verbeteren van de kustbescherming. Het programma werkt nauw samen met de waterschappen, Rijkswaterstaat en andere betrokken partijen om de waterveiligheid in Nederland te garanderen.

Wordt er binnen het HWBP met VISI gewerkt?

Ja, het HWBP werkt met VISI. VISI wordt gebruikt als een standaard voor de informatie-uitwisseling tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij projecten binnen het HWBP.

Hoewel het HWBP VISI gebruikt als een standaard voor informatie-uitwisseling, is het belangrijk op te merken dat niet alle projecten binnen het HWBP mogelijk VISI toepassen. De specifieke toepassing kan variëren afhankelijk van de omvang en complexiteit van het project, de betrokken partijen en de individuele implementatiebeslissingen.

HWBP-project Dijkversterking Hansweert werkt met VISI. Hoe?

Wat zijn de voordelen van de koppeling van Alfamail VISI met SharePoint?

De koppeling van Alfamail VISI met SharePoint biedt verschillende voordelen voor organisaties die deze combinatie gebruiken voor hun informatie-uitwisseling en documentbeheer. Enkele van de voordelen zijn:

 1. Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling: VISI biedt een gestandaardiseerde structuur en afspraken voor de uitwisseling van informatie tussen samenwerkende partijen. Door VISI te koppelen met SharePoint kunnen organisaties profiteren van deze gestandaardiseerde aanpak en ervoor zorgen dat alle communicatie en documenten volgens de VISI-standaard worden uitgewisseld;
 2. Verbeterde samenwerking: SharePoint is een krachtig samenwerkingsplatform dat functies biedt zoals documentbeheer, versiebeheer, taakbeheer en discussieforums. Door Alfamail VISI te koppelen met SharePoint kunnen teams efficiënt samenwerken aan projecten, informatie delen, taken toewijzen en discussies voeren, wat de samenwerking en productiviteit bevordert;
 3. Centraal documentbeheer: SharePoint fungeert als een centrale opslagplaats voor documenten, waarbij verschillende gebruikers tegelijkertijd toegang hebben tot dezelfde documenten. Door de koppeling met Alfamail VISI kunnen VISI-documenten naadloos worden geïntegreerd in het SharePoint-documentbeheersysteem. Dit zorgt voor een geconsolideerd en gestroomlijnd documentbeheerproces;
 4. Toegangscontrole en beveiliging: SharePoint biedt geavanceerde mogelijkheden voor toegangscontrole en beveiliging van documenten. Door Alfamail VISI te koppelen met SharePoint kunnen organisaties de toegangsrechten tot VISI-documenten effectief beheren, de vertrouwelijkheid van informatie waarborgen en voldoen aan privacy- en beveiligingsvereisten.

De voordelen van de koppeling tussen Alfamail VISI en SharePoint afhankelijk zijn van de specifieke behoeften en implementatie van uw project en organisatie. Het kan daarom nuttig zijn om contact op te nemen met uw VISI-softwareleverancier en advies in te winnen over de mogelijkheden en voordelen van deze integratie van Alfamail VISI met SharePoint Online als uw document management systeem (DMS)Top of Form. De consultants van Alfamail staan voor u klaar!

Aan de slag met Alfamail VISI?

VISI software nodig? Thomas helpt u graag verder!