Algemene Voorwaarden Technia B.V.

Nederland ICT Voorwaarden 2014

 • Op alle overeenkomsten en offertes van Technia B.V. – zijn de Nederland ICT Voorwaarden 2014 (www.nederlandict.nl, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840), van toepassing. Een exemplaar van de laatst bekende versie zal op verzoek aan klant kosteloos worden toegezonden. De Nederland ICT Voorwaarden 2014 zijn inzichtelijk via de Kamer van Koophandel.
 • Indien genoemde Nederlandse ICT Voorwaarden 2014 worden vernieuwd / gewijzigd, zal de alsdan geldende versie van de Nederland ICT Voorwaarden van toepassing zijn.
 • In de Nederlands ICT Voorwaarden 2014 is onder meer een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen, welke van toepassing is op de door Technia B.V. te verrichten diensten en te leveren producten.
 • Indien sprake is van tegenstrijdigheid tussen enerzijds het bepaalde in een uitgebrachte offerte dan wel een – met klant – gesloten overeenkomst en anderzijds de Nederland ICT Voorwaarden 2014 prevaleert het bepaalde in de offerte respectievelijk overeenkomst.

Dassault Systèmes End User License Agreement.

 • Op alle via Technia B.V. uitgeleverde producten / software van Dassault Systèmesalsmede de daarop gebaseerde onderhoudsaanspraken (de zogenaamde ‘PLC’ respectievelijk ‘ALC’) van Dassault Systèmes is uitsluitend de (laatste versie van de) End User License Agreement (EULA) van Dassault Systèmes van toepassing. Een exemplaar van de laatst bekende versie zal op verzoek aan klant kosteloos worden toegezonden.
 • In geval van tegenstrijdigheid tussen enerzijds de genoemde EULA en een of meer bepalingen van een met opdrachtgever/klant gesloten overeenkomst of een aan klant/opdrachtgever uitgebrachte offerte, prevaleert het bepaalde in genoemde EULA. \

Technia B.V. End User License Agreement.

 • Op alle aan de klant door Technia B.V. geleverde producten / software (Alfamail VISI, Alfamail COINS / CBIS) – alsmede, indien en voor zover van toepassing, de daarop gebaseerde onderhoudsaanspraken – zijn de terzake door Technia B.V. toegepaste licentievoorwaarden van toepassing zoals vervat in de door Technia B.V. toegepaste EULA. Deze EULA is inzichtelijk via de website. Een exemplaar van de laatst bekende versie zal op verzoek aan klant kosteloos worden toegezonden.
 • In geval van tegenstrijdigheid tussen enerzijds de genoemde EULA en een of meer bepalingen van een met klant gesloten overeenkomst of een aan klant uitgebrachte offerte, prevaleert het bepaalde in genoemde EULA.

Prijzen, facturatie & betaling

 • Alle genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
 • Betaling dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na de factuur- / declaratiedatum, tenzij schriftelijk een andere termijn is aangegeven, bij gebreke waarvan klant/opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd is, en, in voorkomend geval, de kosten verband houdende met te treffen incassomaatregelen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 250 euro (excl. BTW)
 • Facturatie van variabele kosten zal maandelijks plaatsvinden op basis van de werkelijk gemaakte kosten in de verstreken maand. Dit laat onverlet het recht van Technia B.V. om in haar moverende gevallen vooraf te factureren. Licenties, onderhoudscontracten alsmede uit een Service Level Agreement voortvloeiende verplichtingen worden steeds vooraf gefactureerd.
 • Organisatieabonnementen (Alfamail VISI, Alfamail COINS / CBIS) worden per kalenderjaar vooraf gefactureerd. Voor dit abonnement geldt een opzegtermijn van 1 maand voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar.
 • Project- en gebruikersabonnementen (Alfamail VISI, Alfamail COINS / CBIS) worden per kwartaal vooraf gefactureerd. Voor dit abonnement geldt een opzegtermijn van één maand voor aanvang van het nieuwe kwartaal.  Bij overschrijding van de betalingstermijn is Technia B.V. gerechtigd om een abonnement (Alfamail VISI, Alfamail COINS / CBIS) op non-actief te zetten. Voor het heractiveren van een abonnement worden kosten in rekening gebracht.
 • Reclames, alsmede verzoeken tot specificatie, kunnen slechts worden ontvangen, wanneer deze gemotiveerd en schriftelijk worden ingediend binnen dertig (30) dagen na de factuur- / declaratiedatum.

Geldigheid offertes

 • Offertes hebben een maximale geldigheidsduur van één maand na dagtekening van de offerte, tenzij schriftelijk anders vermeld.

Verbod op overname van werknemers en ingehuurde derden

 • De klant (daaronder begrepen alle vennootschappen behorende tot het concern van de klant) zal geen werknemers van Technia B.V. in dienst nemen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Technia B.V.
 • Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van medewerkers die door Technia B.V., al dan niet via een detacheringsbureau of andere derde, zijn ingehuurd als freelancer, ZZP-er of anderszins op contractbasis (en derhalve niet als werknemer) voor althans ten behoeve van Technia B.V. werkzaam zijn.
 • Onder Technia B.V. wordt in dit verband mede verstaan alle overige vennootschappen behorende tot de groep waartoe Technia B.V. behoort. Technia B.V. kan aan zodanige eventuele toestemming voorwaarden verbinden, zoals het voldoen van een financiële vergoeding en / of andere condities, mede gelet op het verlies aan resources, kennis / knowhow, opleidings-, wervings- en / of andere kosten.
 • Een en ander onverminderd het overigens in deze offerte en / of Nederland ICT Voorwaarden 2014 bepaalde.

Accordering algemene voorwaarden

 • Door accordering van een offerte, het sluiten van een overeenkomst, dan wel het gebruiken van door of via Technia B.V. ter beschikking gestelde producten / licenties, verklaart de klant zich bekend en akkoord met de onderhavige Algemene Voorwaarden.
 • De toepasselijkheid van door de klant/opdrachtgever gehanteerde algemene en/of inkoop voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
VISI software nodig? Thomas helpt u graag verder!